از این متد برای انتقال فایل یا پوشه مورد نظر به محل دیگری استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.Move(destination)

FolderObject.Move(destination)

 
 اشنایی با پارامترها :

 

  • destination:

استفاده از این پارامتر اجباری است - مقصد انتقال را مشخص می کند - استفاده از کاراکترهای Wildcard  یعنی ستاره و علامت سوال مجاز نیست

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
f.Move("c:\test\test.txt")


set f=nothing
set fs=nothing
%>

 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
fo.Move("c:\asp\test")


set fo=nothing
set fs=nothing
%>