این متد فایل یا پوشه مورد نظر را حذف می کند
 
روش استفاده :

 

FileObject.Delete[(force)]

FolderObject.Delete[(force)]
 
 اشنایی با پارامترها :
  •  force:

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری بولین است که مشخص می کند ایا فایل ویا پوشه ی فقط خواندی هم حرف شوند یا نه  - true یعنی فایل یا پوشه فقط خواندنی هم می تواند حذف شود و false یعنی فایل یا پوشه فقط خواندنی نمی تواند حذف شود - مقدار پیش فرض false است .

 
 
 مثال برای شی File :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
f.Delete


set f=nothing
set fs=nothing
%>

 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
fo.Delete


set fo=nothing
set fs=nothing
%>