از این متد برای کپی کردن فایل یا پوشه مورد نظر به مسیر مورد نظر استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.Copy(destination[,overwrite])

FolderObject.Copy(destination[,overwrite])

 
 اشنایی با پارامترها :
  •  destination :

استفاده از این پارامتر اجباری است - محل کپی فایل یا پوشه است - استفاده از کاراکترهای Wildcard  یعنی ستاره و علامت سوال مجاز نمی باشد

  •  overwrite :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری بولین است که مشخص می کند ایا اگر در مقصد فایل یا پوشه هم نام با فایل یا پوشه مورد نظر ما باشد رونویسی شود یا نه . true یعنی رونویسی شوند و false یعنی رو نویسی نشوند . پیش فرض true  است .

 
 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
f.Copy("c:\new_test.txt",false)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

 
 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
fo.Copy("c:\new_test",false)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>