از این ویژگی برای بدست اوردن نوع فایل یا پوشه مورد نظر استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.Type

FolderObject.Type

 
 مثال برای شی File :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:test.txt")
Response.Write("The file test.txt is of type: ")
Response.Write(f.Type)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The file test.txt is of type: Text Document

 

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:test.asp")
Response.Write("The file test.asp is of type: ")
Response.Write(f.Type)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The file test.asp is of type: Active Server Document

 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("The folder test is of type: ")
Response.Write(fo.Type)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The folder test is of type: File Folder