برای ایجاد تاخیر در اجرای حرکت انیمیشن استفاده می شود

 

فرمول :

 

$(selector).delay(speed,queueName)
selector :
برای تعیین تگی که می خواهیم این متد روی ان اجرا شود
speed:
سرعت  ایجاد تاخیر را مشخص می کند  و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :
milliseconds
"slow"
"fast"

که به جای میلی ثانیه عدد دلخواه خود را قرار می دهید مثلا اگر سرعت را برابر 8000 قرار دهیم جلوه بعد از delay بعد از 8 ثانیه تاخیر یا همان مکث انجام خواهد شد می دانید که هر ثانیه برابر 1000 میلی ثانیه است

queue :
نام صف عملیاتهای جی کوئری را که می خواهید روی تگ انجام شود مشخص می کند
توجه داشته باشید هر دو پارامتر speed , queue اختیاری هستند
مثال :
$("button").click(function(){
  $("#div1").delay("slow").fadeIn();
  $("#div2").delay("fast").fadeIn();
});
خط 1 :
با کلیک روی محتوای تگ button  تابع اجرا شود
خط 2:
بعد از  ایجاد تاخیری زیاد ، دستور fadein روی محتوای تگی که مقدار id آن برابر div1 است اجرا می شود
خط 3 :
بعد از ایجاد  تاخیری کم ، دستور fade in روی محتوای تگی که مقدار id آن برابر div2 است اجرا می شود
مشاهده و اجرای برنامه کامل