این ویژگی اندازه فایل یا پوشه مورد نظر را بر حسب بایت می دهد
 
روش استفاده :

 

FileObject.Size

FolderObject.Size

 
 مثال برای شی ر File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.asp")
Response.Write("The size of test.asp is: ")
Response.Write(f.Size & " bytes.")
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The size of test.asp is: 10556 bytes.

 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("The size of the folder test is: ")
Response.Write(fo.Size & " bytes.")
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The size of the folder test is: 123456 bytes.