از این ویژگی برای بدست اوردن مسیر خلاصه شده فایل یا پوشه مورد نظر استفاده می شود

تمام نامها در مسیر به اسم های هشت حرفی و پسوندهای سه حرفی تبدیل می شود

 

روش استفاده :

 

 

FileObject.ShortPath

FolderObject.ShortPath

 
 مثال برای شی File :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\asp_test_web\hitcounterfile.txt")
Response.Write("Path: " & f.Path)
Response.Write("<br>ShortPath: " & f.ShortPath)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Path: C:\asp_test_web\hitcounterfile.txt
ShortPath: C:\ASP_TE~1\HITCOU~1.TXT

 
 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\asp_test_web")
Response.Write("Path: " & fo.Path)
Response.Write("<br>ShortPath: " & fo.ShortPath)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Path: C:\asp_test_web
ShortPath: C:\ASP_TE~1