از این ویژگی برای بدست اوردن مسیر درایو ، فایل یا پوشه مورد نظر استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

DriveObject.Path

FileObject.Path

FolderObject.Path

 
 مثال برای شی Drive :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The path is " & d.Path)
set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is C:

 
 مثال برای شی File :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.GetFile("c:\asp\test\test.asp")
Response.Write("The path is: " & f.Path)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is: C:\asp\test\test.asp

 
 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\asp\test")
Response.Write("The path is: " & fo.Path)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is: C:\asp\test