این ویژگی یک شی folder را برای والد فایل یا پوشه مشخص شده بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileObject.ParentFolder

FolderObject.ParentFolder

 
 مثال برای شی File :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.GetFile("c:\asp\test\test.asp")
Response.Write("The file test.asp is in the folder: ")
Response.Write(f.ParentFolder)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The file test.asp is in the folder: C:\asp\test

 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\asp\test")
Response.Write("The folder test is in the folder: ")
Response.Write(fo.ParentFolder)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The folder test is in the folder: C:\asp