از این ویژگی برای بدست اوردن نام فایل یا پوشه مشص شده  یا تغییر نام انها استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.Name[=newname]

FolderObject.Name[=newname]
 
 اشنایی با پارامترها :

 newname :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - نام فایل یا پوشه را مشخص می کند

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("The file's name: ")
Response.Write(f.Name)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The file's name: test.txt

 
 مثال برای شی Folder :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("The folder's name: ")
Response.Write(fo.Name)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The folder's name: test