این ویژگی برای بدست اوردن نام درایوی که فایل یا پوشه مورد نظر در ان قرار دارد بکار می رود
 
روش استفاده :

 

FileObject.Drive

FolderObject.Drive

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("File resides on drive: ")


Response.Write(f.Drive)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

File resides on drive: c:

 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("Folder resides on drive: ")
Response.Write(fo.Drive)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Folder resides on drive: c: