از این ویژگی برای بدست اوردن تاریخ و زمان اخرین باری که فایل یا پوشه مورد نظر مورد ویرایش قرار گرفته استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.DateLastModified

FolderObject.DateLastModified

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("File last modified on: ")


Response.Write(f.DateLastModified)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

File last modified on: 1/10/2001 10:01:19 AM

 
 شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("Folder last modified on: ")
Response.Write(fo.DateLastModified)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Folder last modified on: 9/19/2001 10:01:19 AM