از این ویژگی برای بدست اوردن اخرین تاریخ و زمانی که به فایل یا پوشه مورد نظر رجوع شده استفاده می شود
 
روش استفاده :

 

FileObject.DateLastAccessed

FolderObject.DateLastAccessed

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("File last accessed on: ")


Response.Write(f.DateLastAccessed)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

File last accessed on: 10/29/2001 10:21:23 AM

 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("Folder last accessed on: ")
Response.Write(fo.DateLastAccessed)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Folder last accessed on: 9/19/2001 10:01:19 AM