از این ویژگی برای بدست اوردن تاریخ و زمان ایجاد فایل یا پوشه مورد نظر استفاده می شود
 
روش استفاده :
 

 

FileObject.DateCreated

FolderObject.DateCreated

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("File created: ")


Response.Write(f.DateCreated)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

File created: 9/19/2001 10:01:19 AM

 
 مثال برای شی Folder  :
 

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test")


Response.Write("Folder created: ")
Response.Write(fo.DateCreated)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Folder created: 9/19/2001 10:01:19 AM