شی File برای بر گشت دادن اطلاعات درباره فایل مشخص شده بکار می رود 
 برای کار کردن با متدها و ویزگیهای شی File  شما باید توسط شی FileSystemObject  یک نمونه از شی File  را ایجاد نمائید

 ابتدا شی ای از نوع FileSystemObject  ایجاد کنید

سپس نمونه ای از شی File  را با استفاده از متد GetFile  شی FileSystemObject  یا با استفاده از ویژگی Files  شی Folder  ایجاد نمائید

 
 مثال زیر از متد GetFile  شی FileSystemObject  برای ایجاد نمونه ای اط شی File  استفاده می کند  و با ویژگی DateCreated  تاریخی که فایل مورد نظر در ان تاریخ ایجاد شده را بر می گرداند
 

 

<%
Dim fs,f
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set f=fs.GetFile("c:\test.txt")


Response.Write("File created: " & f.DateCreated)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 در ادامه ویژگیها و متدهای شی FILE را توضیح می دهیم :
 

 

ویژگیها

ویژگیتوضیحات
Attributes

صفات فایل مورد نظر را یا تنظیم می کند یا بر می گرداند

DateCreated

 

تاریخ و زمانی را که فایل مورد نظر ایجاد شد ست را بر می گرداند

DateLastAccessed

اخرن تاریخ و زمانی که فایل مورد نظر مورد دستیابی قرار گرفته را بر می گرداند

DateLastModified

اخرین تاریخ و زمان ویرایش فایل مورد نظر را بر می گرداند

Drive

نام درایوی که فایل یا پوشه مورد نظر در ان قرار دارد را بر می گرداند

Name

نام فایل مورد نظر را یا بر می گرداند یا تنظیم می کند

ParentFolder

شی FOLDER ای را برای پوشه والد فایل مشخص شده بر می گرداند

Path

مسیر فایل مورد نظر را بر می گرداند

ShortName

نام کوتاه فایل مورد نظر را بر می گرداند

هشت کاراکتر برای نام و سه کاراکتر برای پسوند

ShortPath

مسیر کوتاه فایل مورد نظر را بر می گرداند

Size

اندازه فایل مورد نظر را بر حسب بایت بر می گرداند

Type

نوع فایل مورد نظر را بر می گرداند

متدها

متدتوضیحات
Copy

فایل مورد نظر را از جائی در جای دیگر کپی می کند

Delete

فایل مورد نظر را حذف می کند

Move

فایل مورد نظر را از جائی به جای دیگر انتقال می دهد

OpenAsTextStream 

فایل مورد نظر را باز می کند و یک شی TextStream  را برای استفاده از ان فایل بر می گرداند