این ویژگی نام volume درایو مشخص شده را تنظیم می کند یا بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

DriveObject.VolumeName[=newname]
 اشنایی با پارامترها :

newname :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - نام جدید برای درایو مشخص شده است

 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The volume name is: " & d.VolumeName)


set d=nothing
set fs=nothing
%>