این ویزگی اندازه نهایی درایو مشخص شده یا درایو به اشتراک گذاشته شده در شبکه را بر حسب بایت بر می گرداند .
روش استفاده :

 

DriveObject.TotalSize
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The total size in bytes is: " & d.TotalSize)


set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The total size in bytes is: 4293563392