این ویژگی نام name  اشتراک در شبکه برای درایو مشخص شده را بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

DriveObject.ShareName
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The sharename is: " & d.ShareName)


set d=nothing
set fs=nothing
%>