این ویژگی شماره سریال درایو مشخص شده را بر می گرداند
روش استفاده :

 

DriveObject.SerialNumber
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The serial number is: " & d.SerialNumber)


set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The serial number is: 474680516