این ویژگی شی Folder را بر می گرداند که پوشه ریشه درایو مشخص شده را نشان می دهد 
 روش استفاده :

 

DriveObject.RootFolder
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")


Response.Write("The root folder is: " & d.RootFolder)
set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The root folder is: C:\