این ویزگی برای بر گرداندن مسیر درایو یا فایل یا پوشه مشخص شده استفاده می شود
روش استفاده :

 

DriveObject.Path

FileObject.Path

FolderObject.Path

 
 مثالی برای شی Drive

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The path is " & d.Path)
set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is C:

 
 مثالی برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\asp\test\test.asp")
Response.Write("The path is: " & f.Path)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is: C:\asp\test\test.asp

 
 مثالی برای شی Folder

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\asp\test")
Response.Write("The path is: " & fo.Path)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The path is: C:\asp\test