مقدار فضای خالی روی درایو مشخص شده  یا شبکه را بر می گرداند . مقداری که توسط این ویژگی بر گشت داده می شود مساوی است با مقداری که ویژگی AvailableSpace بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

DriveObject.FreeSpace
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")


Response.Write("Drive " & d)
Response.Write(" Free space in bytes: " & d.FreeSpace)


set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Drive c: Free space in bytes: 884465664