این ویژگی فایل سیستمس که درایو مشخص شده از ان استفاده می کند را بر می گرداند
این ویزگی یکی از مقادیر زیر را بر می گرداند :

 

  • FAT - برای درایوهای قابل حمل
  • CDFS - برای درایوهای سی دی
  • FAT, FAT32 or NTFS - برای هارد دیسک در ویندوزهای  Windows 2000 or Windows NT
  • FAT or FAT32 - برای هارد دیسک در ویندوزهای  Windows 9x
 
 روش استفاده :

 

DriveObject.FileSystem
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The file system in use is: " & d.FileSystem)
set d=nothing
set fs=nothing
%>

Output:

The file system in use is: NTFS