این ویژگی مقداری را که مشخص کننده نوع درایو مشخص شده است را بر می گرداند .
ا ین ویژگی می تواند یکی از مقادیر زیر را بر گرداند :
 
  • 0 = unknown
  • 1 = removable
  • 2 = fixed
  • 3 = network
  • 4 = CD-ROM
  • 5 = RAM disk
 
 روش استفاده :
 
DriveObject.DriveType
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

set d=fs.GetDrive("a:")
Response.Write("The drive type is: " & d.DriveType)

set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The drive type is: 1