این ویژگی یک حرف بزرگ را که نشان دهنده درایو محلی یا شبکه ای است بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

DriveObject.DriveLetter
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set d=fs.GetDrive("c:")
Response.Write("The drive letter is: " & d.driveletter)
set d=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The drive letter is: C