این ویژگی مقدار فضای قابل استفاده برای هر کاربر در درایو مشخص شده یا شبکه  را مشخص می کند

نکته :

در اغلب موارد مقدار بر گشت داده شده توسط این ویزگی مساوی ان چیزی است که توسط ویژگی FreeSpace  بر گشت داده می شود 

 
 روش استفاده :
 
DriveObject.AvailableSpace
 
 مثال :

 

<%
Dim fs,d
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set d=fs.GetDrive("c:")

Response.Write("Drive " & d)
Response.Write(" Available space in bytes: " & d.AvailableSpace)

set d=nothing
set fs=nothing
%>

Output:

Drive c: Available space in bytes: 884465152