از این شی برای بدست اوردن اطلاعات در باره درایو محلی یا اشتراک گذاشته شده ها در شبکه استفاده می شود
 

شی Drive می تواند اطلاعاتی درباره نوع درایو سیستم فایل ، فضای خالی ، شماره سریال و نام volume درایو و چیزهای دیگری را بدهد . 

 

 نکته :

با استفاده از شی Drive  نمی توان اطلاعاتی درباره محتوای درایو بدست اورد . برای این منظور شما باید از شی Folder  استفاده کنید

 
 برای کار کردن با ویژگیهای شی Drive  ، ابتدا باید از طریق شی FileSystemObject  ، نمونه ای از شی Drive  را ایجاد کنید . ابتدا باید شی FileSystemObject  را بسازید و سپس از طریق متد GetDrive  یا ویژگی Drives  شی FileSystemObject  شی drive را معرفی کنید .
 
 ویژگیهای شی Drive  در جدو ل زیر توضیح داده شده است
 

 

ویژگیها

ویژگیتوضیحات
AvailableSpace

مقدار فضای قابل استفاده برای هر کاربر روی درایو مشخص شده یا شبکه را بر می گرداند

DriveLetter

یک حرف بزرگ را که بیانگر درایو محلی یا شبکه است بر می گرداند

DriveType

نوع درایو مشخص شده را بر می گرداند

FileSystem

فایل سیستم مورد استفاده برای درایو مشخص شده را بر می گرداند

FreeSpace

مقدار فضای خالی روی درایو مشخص شده یا شبکه را برای کاربر بر می گرداند

IsReady

اگر درایو مشخص شده اماده یعنی ready باشد عبارت true و در غیر این صور ت false را بر می گرداند

Path

یک حرف بزرگ که بعد از ان کولن یعنی : قرار دارد را بر می گرداند که این نام مسیر برای درایو مشخص شده را معلوم می کند

RootFolder

یک شی Folder  را بر می گرداند که پوشه ریشه درایو مشخص شده را نشان می دهد

SerialNumber

شماره سریال درایو مشخص شده را بر می گرداند

ShareName

نام شبکه ای درایو به اشتراک گذاشته شده را برای درایو مشخص شده  بر می گرداند

TotalSize

اندازه نهایی برای درایو مشخص شده یا شبکه  را بر می گرداند

VolumeName

برای درایو مشخص شده  ، نام volume را تنظیم می کند یا بر می گرداند