با این متد می توان تعداد مشخصی کاراکتر خط جدید را در فایل TextStream نوشت
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.WriteBlankLines(numlines)
 
 اشنایی با پارامترها :

 numlines :

استفاده از این پارامتر اجباری است - تعداد کاراکترهای خط جدید است که می خواهیم در فایل نوشته شوند

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)


f.WriteLine("Hello World!")
f.WriteBlankLines(2)
f.WriteLine("How are you today?")
f.close


set f=nothing
set fs=nothing
%>

The file test.txt will look like this after executing the code above:

Hello World!


How are you today?