این متد رشته مشخص شده را به همراه قرار دادن کاراکتر خط جدید در انتهای ان در فایل TextStream می نویسد 
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.WriteLine(text)
 
 اشنایی با پارامترها :

 text :

استفاده از این پارامتر اختیاری است . متنی که می خواهیم در فایل نوشته شود می باشد - در صورتیکه شما از این پارامتر استفاده نکنید ، فقط کاراکتر خط جدید در فایل نوشته می شود

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)


f.WriteLine("Hello World!")
f.WriteLine("How are you today?")
f.WriteLine("Goodbye!")
f.close


set f=nothing
set fs=nothing
%>

The file test.txt will look like this after executing the code above:

Hello World!
How are you today?
Goodbye!