با این متد می توان متن مشخص شده را در فایل TextStream نوشت 
 این متد در فایل TextStream  متن  را می نویسد بدون اینکه بین رشته ها ی ورودی هیچ فاصله خالی و هیچ شکستگی در خط  ایجاد شود
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.Write(text)
 
 اشنایی با پارامترها :

 text :

استفاده از این پارامتر اجباری است - متنی است که می خواهیم در فایل نوشته شود

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)
f.write("Hello World!")
f.write("How are you today?")
f.close

set f=nothing
set fs=nothing
%>

The file test.txt will look like this after executing the code above:

Hello World!How are you today?