در زمان خوانده شدن داده از فایل TextStream این متد باعث پرش از روی یک خط می شود 
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.SkipLine
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")


f.writeline("Line 1")
f.writeline("Line 2")
f.writeline("Line 3")
f.close

 

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
t.SkipLine
x=t.ReadAll
t.close


Response.Write("Output after skipping the first ")
Response.Write(" line in the file: " & x)
%>

خروجی:

Output after skipping the first line in the file: Line 2
Line 3