با این متد می توان در زمان خواندن داده ها از فایل از روی تعداد مشخصی کاراکتر پرید
 
روش استفاده :

 

TextStreamObject.Skip(numchar)
 
 اشنایی با پارامترها :

 numchar :

استفاده از این پارامتر اجباری است . تعداد کاراکتر برای پرش

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)


t.Skip(7)
x=t.ReadAll


t.close
Response.Write("The output after skipping some characters: " & x)
%>

خروجی:

The output after skipping some characters: orld!