مثال :

$("button").click(function(){
  var txt="";
  txt+="Document width/height: " + $(document).width();
  txt+="x" + $(document).height() + "\n";
  txt+="Window width/height: " + $(window).width();
  txt+="x" + $(window).height();
  alert(txt);
});

 

خط 3:

$(document).width();

عرض صفحه وب باز گشت داده می شود

 

خط 4:

$(document).height()

ارتفاع صفحه .ب باز گشت داده می شود

 

خط 5:

$(window).width();

عرض صفحه مرورگر باز گشت داده می شود

 

خط 6:

$(window).height();

ارتفاع صفحه مرورگر باز گشت داده می شود

 

 

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل