این متد یک خط را از فایل TextStream می خواند و نتیجه را بصورت یک رشته بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.ReadLine
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.writeline("Line 1")
f.writeline("Line 2")
f.writeline("Line 3")
f.close

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
x=t.ReadLine
t.close


Response.Write("The first line in the file ")
Response.Write("contains this text: " & x)
%>

خروجی:

The first line in the file contains this text: Line 1