این متد تمام محتوای فایل TextStream را می خواند و نتیجه را بصورت یک رشته بر می گرداند 
 این متد برای فایلهای بزرگ مفید نیست - چرا که حافظه کامپیوتر را بیخودی اشغال می کند
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.ReadAll
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
x=t.ReadAll
t.close
Response.Write("The text in the file is: " & x)
%>

خروجی:

The text in the file is: Hello World!