متد read تعداد مشخص شده ای از کاراکترها را از فایل TextStreamمی خواند و نتیجه را بصورت یک رشته بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.Read(numchar)
 
 اشنایی با پارامترها :

 numchar :

استفاده از این پارامتر اجباری است - تعداد کاراکترهایی است که باید از فایل خوانده شود

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
x=t.Read(5)
t.close
Response.Write("The first five characters are: " & x)
%>

خروجی:

The first five characters are: Hello