این متد یک فایل TextStream باز را می بندد
 
 روش استفاده :
 
 
TextStreamObject.Close
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)
f.WriteLine("Hello World!")
f.Close
set f=nothing
set fs=nothing
%>