این ویزگی شماره خط جاری در فایل TextStream را بر می گرداند ( شروع از یک )
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.Line
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)
f.WriteLine("Hello World!")
f.WriteLine("How are you today?")
f.WriteLine("Goodbye!")
f.close

 

 

Set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1)
do while t.AtEndOfStream=false
  Response.Write("Line " & t.Line & ": ")
  Response.Write(t.ReadLine)
  Response.Write("<br>")
loop
t.Close
%>

خروجی:

Line 1: Hello World!
Line 2: How are you today?
Line 3: Goodbye!