توسط این ویژگی ، در stream ورودی ، شماره محل ستون کاراکتر جاری بر گشت داده می شود

بعد از نوشته شدن کاراکتر خط جدید در فایل ، مقدار این ویژگی 1 خواهد بود . ( حتی قبل از نوشته شدن کاراکتر دیگری )

 
روش استفاده :

 

TextStreamObject.Column
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x,y
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close


set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)


do while t.AtEndOfStream<>true
  x=t.Read(1)
  y=t.Column-1
loop

 


t.close
Response.Write("The last character in the text file is: " & x)
Response.Write("<br> at character position: " & y)
%>

خروجی:

The last character in the text file is: !
at character position: 12