در صورتیکه اشاره گر فایل در انتهای فایل TextStream باشد عبارت true بر می گرداند در غیر این صورت مقدار false بر می گرداند .
 این ویژگی فقط برای فایلهای TextStream  که جهت خوانده شدن محتوایشان باز شده اند کاربرد دارد
 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.AtEndOfStream
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close

set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
do while t.AtEndOfStream<>true
  x=t.Read(1)
loop
t.close


Response.Write("The last character is: " & x)
%>

خروجی:

The last character in the text file is: !