این ویژگی مقداری از نوع بولین را بر می گرداند

مقدار true مشخص می کند که  در یک فایل TextStream  ، اشاره گر فایل مستقیما قبل از نشانه گر  انتهای خط قرار دارد

این ویژگی فقط برای TextStream  که برای خوانده شدن باز است کار می کند

 
 روش استفاده :

 

TextStreamObject.AtEndOfLine
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,t,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")چ


set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt")
f.write("Hello World!")
f.close


set t=fs.OpenTextFile("c:\test.txt",1,false)
do while t.AtEndOfLine<>true
  x=t.Read(1)
loop
t.close

 

Response.Write("The last character is: " & x)
%>

خروجی:

The last character of the first line in the text file is: !