شی TextStream  برای دستیابی به محتوای  فایل  متنی بکار می رود

 کد زیر در مسیر (c:\test.txt) یک فایل متنی می سازد و سپس متنهایی را در ان می نویسد

( متغیر f نمونه ای از شی TextStream  است )

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)


f.WriteLine("Hello World!")
f.Close


set f=nothing
set fs=nothing
%>

 

 برای ایجاد کردن نمونه ای از شی TextStream  شما می توانید از دو تا از متدهای شی FileSystemObject  به نام های متدهای CreateTextFile  یا OpenTextFile   استفاده کنید .

یا اینکه از متد OpenAsTextStream  شی File  استفاده نمائید

 
 متدها و ویژگیهای شی TextStream  در جدولهای زیر توضیح داده شده است
 
 

 

ویژگیها

ویژگیتوضیحات
AtEndOfLine

مقدار true مشخص می کند که  در یک فایل TextStream  ، اشاره گر فایل مستقیما قبل از نشانه گر  انتهای خط قرار دارد

 

AtEndOfStream

اگر در یک TextStream  اشاره گر فایل در انتهای فایل قرار گرفته باشد عبارت true و  در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند 

Column

در یک stream ورودی ، شماره ستون کاراکتر جاری قرار گرفته در ان stream ورودی  را بر می گرداند

 

Line

شماره خط جاری در یک فایل TextStream  را بر می گرداند

 

 

متدها

متدتوضیحات
Close

یک فایل TextStream  باز شده را می بندد

Read

تعداد مشخص شده ای از کاراکترها را از فایل TextStream  می خواند و نتیجه را بر می گرداند

ReadAll

تمام محتوای فایل TextStream  را خوانده و نتیجه را بر می گرداند

ReadLine

یک خط را از فایل TextStream  خوانده و نتیجه را بر می گرداند

Skip

در زمان خواندن محتوای فایل TextStream  از روی  تعداد کاراکترهای مشخص شده پرش می کند

SkipLine

در زمان خواندن محتوای فایل TextStream  از روی خط بعدی پرش می کند

Write

متن مشخص شده ای را در فایل TextStream  می نویسد

WriteLine

در یک فایل TextStream  متن مشخص شده ای را به همراه کاراکتر خط جدید می نویسد

WriteBlankLines

در یک فایل TextStream ، تعداد مشخص شده ای کاراکتر خط جدید را می نویسد