این متد فایل مشخصی را باز می کند و یک شی TextStream ای را بر می گرداند که می توان از ان برای کار و دستیابی به ان فایل استفاده نمود
 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.OpenTextFile(fname,mode,create,format)
 
 اشنایی با پارامترها :
  •  fname :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فایلی را که می خواهیم باز کنیم است

  •  mode :

استفاده از این پارامتر اختیاری است -

1: ForReading - فایلی را برای خواندن داده های درون ان باز می کند . شما نمی توانید در این فایل چیزی بنویسید

 

2: ForWriting - فایل را برای نوشتن داده در ان باز می کند .اگر فایل قبلا وجود داشته باشد  داده های قبلی ان پاک خواهد شد و داده های جدید در ان نوشته می شود و اگر فایل قبلا نباشد ، بوجود می اید و داده ها در ان نوشته می شود

 

8: ForAppending - فایل را باز می کند  برای نوشتن داده های جدید در انتهای ان

 
  •  create :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مشخص می کند اگر فایل قبلا  وجود ندارد ایا فایل جدید اجازه دارد ایجاد شود یا نه . true یعنی فایل جدید می تواند ایجاد شود و false یعنی فایل جدید ایجاد نخواهد شد - مقدار پیش فرض false است 

  •  format :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - قالب فایل جدید را مشخص می کند -

0:TristateFalse - فایل را بصورت ASCII باز می کند . مقدار پیش فرض است

1: TristateTrue -فایل را بصورت Unicode باز می کند

2:TristateUseDefault - فایل را با پیش فرضهای سیستم باز می کند

 
 
 مثال :
 

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("testread.txt"),8,true)


f.WriteLine("This text will be added to the end of file")
f.Close


set f=Nothing
set fs=Nothing
%>