این متدها مقدار عرض و ارتفاع عنصر را با در نظر گرفتن مقدار padding , border باز می گرداند

 

مثال :

 

$("button").click(function(){
  var txt="";
  txt+="Outer width: " + $("#div1").outerWidth() + "</br>";
  txt+="Outer height: " + $("#div1").outerHeight();
  $("#div1").html(txt);
});
توضیحات این مثال مشابه درس بیست و هشتم است
مشاهده و اجرای برنامه کامل

اگر در متدهای outerWidth , outerHeight عبارت true  قرار گیرد ، مقدار عرض و ارتفاع بازگشتی با در نظر گرفتن padding , margin , border خواهد بود

 

مثال :

$("button").click(function(){
  var txt="";
  txt+="Outer width (+margin): " + $("#div1").outerWidth(true) + "</br>";
  txt+="Outer height (+margin): " + $("#div1").outerHeight(true);
  $("#div1").html(txt);
});

 

توضیح مشابه درس بیست و هشتم است

مشاهده و اجرای برنامه کامل