این متد پوشه یا پوشه هایی را از جایی به جای دیگر منتقل می کند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.MoveFolder source,destination
 
 اشنایی با پارامترها :

 source:

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیر پوشه یا پوشه هایی که می خواهیم منتقل شوند - می توان از wildcard ها برای مشخص کردن نام این پوشه یا پوشه ها استفاده کرد

 destination:

مسیری است که پوشه یا پوشه ها باید به انجا بروند

 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.MoveFolder "c:\test\web\","c:\windows\"
set fs=nothing
%>