این متد یک یا چندین فایل را از جایی به جای دیگر منتقل می کند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.MoveFile source,destination
 
 اشنایی با پارامترها :

 source :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیر فایل یا فایلهایی که می خواهیم جا به جا شوند . برای تعیین نام این فایلها می توان از wildcard  ها استفاده کرد

 

 destination:

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیر مقصد فایل یا فایلهاست - این مسیر نمی تواند شامل wildcard  ها باشد

 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.MoveFile "c:\web\*.gif","c:\images\"
set fs=nothing
%>