این متد یک فایل یا پوشه موقت تصادفی بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetTempName
 
مثال :

 

<%
dim fs,tfolder,tname, tfile
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 


Set tfolder=fs.GetSpecialFolder(2)


tname=fs.GetTempName


Set tfile=tfolder.CreateTextFile(tname) 
Response.write (tfile)
%>

خروجی:

trb2007.tmp