این متد مسیر برخی پوشه های خاص ویندوز را بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetSpecialFolder(foldername)
 
 اشنایی با پارامترها :

 foldername:

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام پوشه مورد نظر است

 

0 : WindowsFolder - این پوشه شامل فایلهایی است که توسط ویندوز نصب شده اند

1: SystemFolder - این پوشه شامل کتابخانه ها ، فونت ها و درایورهای درایو ها ست

2: TemporaryFolder - این پوشه برای ذخیره فایلهای موقت بکار می رود

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs,p
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set p=fs.GetSpecialFolder(1)
Response.Write(p)
set p=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

C:\WINNT\system32