این متد نام پوشه والد اخرین جزء مسیر را بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetParentFolderName(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری است که نام پوشه والد اخرین جزءان را می خواهیم .

 
 مثال :

 

<%
dim fs,p
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
p=fs.GetParentFolderName("c:\winnt\cursors\3dgarro.cur")
Response.Write(p)
set fs=nothing
%>

خروجی:

c:\winnt\cursors