این متد یک شی Folder برای مسیر مشخص شده بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetFolder(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری برای مشخص کردن پوشه است

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFolder("c:\test\")


Response.Write("The folder was last modified on: ")
Response.Write(f.DateLastModified)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The folder was last modified on 01/01/20 4:23:56 AM